วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อพิจารณาในการทำไร่

การพิจารณาด้านพื้นที่ 1. แบ่งพื้นที่บางส่วนมาจัดทำไร่นาสวนผสม ซึ่งระยะแรกรายได้เกิดจากกิจกรรมบางส่วน
2. สภาพพื้นที่ลุ่มน้ำหรือนาเดิม ถ้าจะปลูกไม้ผลควรยกร่องไม้ผลและมีคันดินล้อมรอบแปลงไม้ผล
3. พื้นที่ลุ่มน้ำมากน้ำท่วมเป็นประจำเกษตรกรอาจจะขุดบ่อเลี้ยงปลา หรือทำนาบัว นาผักบุ้ง นาผักกระเฉด
4. พื้นที่ดอนในการทำสวนไม้ผล ควรมีสภาพพื้นที่มีความลาดชันไม่เกิน 30 % สภาพดินมีหน้าดินลึกกว่า 1 เมตร และดินชั้นล่างต้องไม่เป็นดินดานแข็งหรือศิลาแลง
5. กรณีที่สภาพดินมีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินพรุ และดินที่มีปัญหาอื่นๆ ควรมีการปรับปรุงก่อนการปลูกพืช
การพิจารณาด้านแหล่งน้ำ 1. ควรมีสระน้ำ คูคลอง ร่องน้ำ หรือแหล่งน้ำระดับไร่นาเสริมในฤดูแล้ง ประมาณ 30 % ของพื้นที่
2. บ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในฤดูแล้ง โดยเฉพาะพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
3. บ่อปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้ในฤดูแล้ง อาศัยน้ำในบ่อใช้ในการปลูกพืชบริเวณขอบบ่อปลาและพืชผักสวนครัว
การพิจารณาด้านเงินทุน
1. เงินลงทุนในระยะแรกจะค่อนข้างสูง ควรพิจารณากิจกรรมส่งเสริมให้ผลตอบแทนเร็วในช่วงแรกๆ
2. เงินทุนที่มีอยู่ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับชนิดและกิจกรรมการผลิต
3. กรณีที่เกษตรกรกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ควรวางแผนการใช้จ่ายเงิน และผลตอบแทนในลักษณะกระแสเงินสดของฟาร์ม
การพิจารณาด้านเกษต
1. มีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคิดเชิงธุรกิจ
2. แรงงานทำการเกษตรอย่างน้อย 3 คน ต่อพื้นที่ 10 ไร่
3. มีทักษะในการวางแผนและงบประมาณแรงงานในการผลิตอย่างเหมาะสม
การพิจารณาด้านอื่นๆ
1. ร่องน้ำแปลงไม้ผล สามารถเลี้ยงปลาได้
2. ผสมผสานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง
3. การเลี้ยงสัตว์ในไร่นาสวนผสม
4. น้ำจากบ่อปลานำไปใช้ในการปลูกพืชผัก ขอบบ่อเศษวัสดุการเกษตรยังเป็นอาหารเสริมของปลาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น