วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

เนื้อหาการสัมภาษณ์

จากการไปสัมภาษณ์ นางสมพิษ ติยะภา ที่หมู่บ้านดอนข่า หมู่ ที่ 7 อ.ชนบท ต.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
พบว่าในแต่ละปีมีการปลูกพืชไร่พืชสวน และการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อที่่จะนำไปขายเป็นรายได้ ให้แกควรเรือน
บองตน แต่การทำเกษตรในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในด้าน ดิน ฟ้า อากาศ นำ้ ลมฝนที่เป็นปัญหาในการทำการเกษตรในด้านนั้น เป็นอย่างมาก และอีกปัญหาหนึ่งคือผลิตโตไม่ได้เต็มทีเท่าที่ควร ชาวบ้านที่นี่สวน
มากจะทำการเกษตรแบบผสมผสานที่มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อรักษาหน้า ดิน ให้ปลูกพืชได้หลากหลายชนิด แต่การทำการเกษตรแบบผสมผสานต้องพบความเสี่ยงจากการขาดน้ำไม่ก็น้ำท่วมหรือปัญหาจากแมลงที่เป็นศัตรูของพืชที่มากัดกินทำใ้ห้ได้ผลิตที่ลดน้อยลงแต่ในอดีตมีการคิดค้นยาฆ่าแมลงที่มากินพืชโดยการนำ พวก สะเดามาใช้ในการฆ่าแมลง
โดยการนำวันถุดิบจากธรรมชาติมาใช้เป็นต้น แต่ในปััจจุบันกับมีการนำสารเคมีมาใช้กันอย่างแพร่หลายที่มีการทำให้ ผลผลิตเกิดการเจริ ญงอกงาม แต่กอมีราคาที่แพงมากทำให้เกษตรกรต้องมีรายได้ ที่น้อยลงกว่าที่ควรได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น